โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,205
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 221 245 466 21.13
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 156 213 369 16.73
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 211 233 444 20.14
3 รวม ม.ต้น 32 588 691 1,279 58.00
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 87 212 299 13.56
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 97 221 318 14.42
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 112 197 309 14.01
6 รวม ม.ปลาย 25 296 630 926 42.00
รวมทั้งหมด 57 884 1,321 2,205 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0