โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,376
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 228 324 552 16.35
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 217 333 550 16.29
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 232 316 548 16.23
3 รวม ม.ต้น 39 677 973 1,650 48.87
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 214 383 597 17.68
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 217 366 583 17.27
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 177 369 546 16.17
6 รวม ม.ปลาย 42 608 1,118 1,726 51.13
รวมทั้งหมด 81 1,285 2,091 3,376 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0