โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เชียงกลมวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 955
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 85 107 192 20.10
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 77 105 182 19.06
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 83 99 182 19.06
3 รวม ม.ต้น 15 245 311 556 58.22
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 57 73 130 13.61
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 71 81 152 15.92
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 60 57 117 12.25
6 รวม ม.ปลาย 13 188 211 399 41.78
รวมทั้งหมด 28 433 522 955 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0