โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ศรีสองรักษ์วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,023
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 94 107 201 19.65
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 78 92 170 16.62
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 82 91 173 16.91
3 รวม ม.ต้น 18 254 290 544 53.18
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 53 126 179 17.50
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 67 97 164 16.03
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 49 87 136 13.29
6 รวม ม.ปลาย 16 169 310 479 46.82
รวมทั้งหมด 34 423 600 1,023 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0