โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ภูหลวงวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 639
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 62 59 121 18.94
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 47 84 131 20.50
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 42 63 105 16.43
3 รวม ม.ต้น 10 151 206 357 55.87
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 44 59 103 16.12
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 55 35 90 14.08
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 33 56 89 13.93
6 รวม ม.ปลาย 9 132 150 282 44.13
รวมทั้งหมด 19 283 356 639 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0