โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สันติวิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,030
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 88 100 188 18.25
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 91 101 192 18.64
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 66 107 173 16.80
3 รวม ม.ต้น 16 245 308 553 53.69
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 79 93 172 16.70
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 55 89 144 13.98
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 79 82 161 15.63
6 รวม ม.ปลาย 16 213 264 477 46.31
รวมทั้งหมด 32 458 572 1,030 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0