โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,276
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 129 100 229 17.95
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 131 136 267 20.92
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 206 149 355 27.82
3 รวม ม.ต้น 25 466 385 851 66.69
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 94 76 170 13.32
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 70 46 116 9.09
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 61 78 139 10.89
6 รวม ม.ปลาย 13 225 200 425 33.31
รวมทั้งหมด 38 691 585 1,276 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0