โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สังคมวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 845
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 74 71 145 17.16
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 70 74 144 17.04
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 81 104 185 21.89
3 รวม ม.ต้น 15 225 249 474 56.09
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 62 87 149 17.63
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 46 68 114 13.49
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 36 72 108 12.78
6 รวม ม.ปลาย 11 144 227 371 43.91
รวมทั้งหมด 26 369 476 845 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0