โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โซ่พิสัยพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,681
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 146 176 322 19.16
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 165 166 331 19.69
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 153 199 352 20.94
3 รวม ม.ต้น 28 464 541 1,005 59.79
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 103 139 242 14.40
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 91 157 248 14.75
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 68 118 186 11.06
6 รวม ม.ปลาย 19 262 414 676 40.21
รวมทั้งหมด 47 726 955 1,681 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0