โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ศรีชมภูวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 574
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 47 57 104 18.12
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 64 50 114 19.86
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 55 59 114 19.86
3 รวม ม.ต้น 15 166 166 332 57.84
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 36 43 79 13.76
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 33 49 82 14.29
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 28 53 81 14.11
6 รวม ม.ปลาย 11 97 145 242 42.16
รวมทั้งหมด 26 263 311 574 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0