โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วังหลวงพิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 814
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 82 71 153 18.80
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 81 77 158 19.41
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 78 86 164 20.15
3 รวม ม.ต้น 15 241 234 475 58.35
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 54 66 120 14.74
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 43 75 118 14.50
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 50 51 101 12.41
6 รวม ม.ปลาย 10 147 192 339 41.65
รวมทั้งหมด 25 388 426 814 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0