โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บึงกาฬ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,702
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 244 281 525 19.43
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 260 276 536 19.84
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 237 275 512 18.95
3 รวม ม.ต้น 46 741 832 1,573 58.22
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 129 265 394 14.58
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 130 244 374 13.84
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 135 226 361 13.36
6 รวม ม.ปลาย 33 394 735 1,129 41.78
รวมทั้งหมด 79 1,135 1,567 2,702 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0