โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บึงโขงหลงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 999
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 110 120 230 23.02
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 109 106 215 21.52
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 101 108 209 20.92
3 รวม ม.ต้น 20 320 334 654 65.47
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 52 81 133 13.31
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 44 66 110 11.01
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 34 68 102 10.21
6 รวม ม.ปลาย 10 130 215 345 34.53
รวมทั้งหมด 30 450 549 999 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0