โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ผดุงนารี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,865
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 332 450 782 20.23
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 18 432 374 806 20.85
3 มัธยมศึกษาปีที 3 18 353 449 802 20.75
3 รวม ม.ต้น 54 1,117 1,273 2,390 61.84
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 255 304 559 14.46
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 211 244 455 11.77
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 15 233 228 461 11.93
6 รวม ม.ปลาย 45 699 776 1,475 38.16
รวมทั้งหมด 99 1,816 2,049 3,865 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0