โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เชียงยืนพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,526
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 120 150 270 17.69
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 106 146 252 16.51
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 92 147 239 15.66
3 รวม ม.ต้น 21 318 443 761 49.87
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 116 173 289 18.94
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 102 153 255 16.71
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 94 127 221 14.48
6 รวม ม.ปลาย 24 312 453 765 50.13
รวมทั้งหมด 45 630 896 1,526 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0