โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บรบือ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,991
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 201 230 431 21.65
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 182 189 371 18.63
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 142 147 289 14.52
3 รวม ม.ต้น 30 525 566 1,091 54.80
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 138 240 378 18.99
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 95 185 280 14.06
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 99 143 242 12.15
6 รวม ม.ปลาย 26 332 568 900 45.20
รวมทั้งหมด 56 857 1,134 1,991 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0