โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นาเชือกพิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,828
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 156 200 356 19.47
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 143 177 320 17.51
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 112 160 272 14.88
3 รวม ม.ต้น 27 411 537 948 51.86
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 112 187 299 16.36
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 121 191 312 17.07
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 103 166 269 14.72
6 รวม ม.ปลาย 25 336 544 880 48.14
รวมทั้งหมด 52 747 1,081 1,828 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0