โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นาดูนประชาสรรพ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,194
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 107 107 214 17.92
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 108 114 222 18.59
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 103 114 217 18.17
3 รวม ม.ต้น 18 318 335 653 54.69
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 71 110 181 15.16
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 81 106 187 15.66
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 63 110 173 14.49
6 รวม ม.ปลาย 15 215 326 541 45.31
รวมทั้งหมด 33 533 661 1,194 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0