โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,846
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 141 165 306 16.58
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 152 152 304 16.47
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 171 137 308 16.68
3 รวม ม.ต้น 27 464 454 918 49.73
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 143 203 346 18.74
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 117 160 277 15.01
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 124 181 305 16.52
6 รวม ม.ปลาย 27 384 544 928 50.27
รวมทั้งหมด 54 848 998 1,846 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0