โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สตรีศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,631
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 26 502 528 14.54
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 28 494 522 14.38
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 31 493 524 14.43
3 รวม ม.ต้น 42 85 1,489 1,574 43.35
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 19 89 598 687 18.92
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 18 82 597 679 18.70
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 18 84 607 691 19.03
6 รวม ม.ปลาย 55 255 1,802 2,057 56.65
รวมทั้งหมด 97 340 3,291 3,631 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0