โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 808
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 62 78 140 17.33
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 80 67 147 18.19
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 67 58 125 15.47
3 รวม ม.ต้น 15 209 203 412 50.99
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 55 75 130 16.09
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 62 74 136 16.83
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 52 78 130 16.09
6 รวม ม.ปลาย 15 169 227 396 49.01
รวมทั้งหมด 30 378 430 808 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0