โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,315
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 334 109 443 13.36
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 354 101 455 13.73
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 352 94 446 13.45
3 รวม ม.ต้น 36 1,040 304 1,344 40.54
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 18 390 280 670 20.21
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 18 371 284 655 19.76
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 18 377 269 646 19.49
6 รวม ม.ปลาย 54 1,138 833 1,971 59.46
รวมทั้งหมด 90 2,178 1,137 3,315 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0