โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เมืองสรวงวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 754
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 59 71 130 17.24
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 74 71 145 19.23
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 71 69 140 18.57
3 รวม ม.ต้น 12 204 211 415 55.04
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 47 54 101 13.40
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 44 76 120 15.92
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 52 66 118 15.65
6 รวม ม.ปลาย 12 143 196 339 44.96
รวมทั้งหมด 24 347 407 754 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0