โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทรายทองวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 693
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 63 73 136 19.62
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 66 60 126 18.18
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 54 70 124 17.89
3 รวม ม.ต้น 12 183 203 386 55.70
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 50 68 118 17.03
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 39 53 92 13.28
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 44 53 97 14.00
6 รวม ม.ปลาย 12 133 174 307 44.30
รวมทั้งหมด 24 316 377 693 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0