โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 627
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 51 61 112 17.86
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 73 58 131 20.89
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 41 71 112 17.86
3 รวม ม.ต้น 12 165 190 355 56.62
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 35 54 89 14.19
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 43 43 86 13.72
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 37 60 97 15.47
6 รวม ม.ปลาย 14 115 157 272 43.38
รวมทั้งหมด 26 280 347 627 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0