โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองพอกวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,294
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 118 133 251 19.40
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 95 119 214 16.54
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 101 107 208 16.07
3 รวม ม.ต้น 19 314 359 673 52.01
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 77 140 217 16.77
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 84 131 215 16.62
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 84 105 189 14.61
6 รวม ม.ปลาย 22 245 376 621 47.99
รวมทั้งหมด 41 559 735 1,294 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0