โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กมลาไสย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,304
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 218 219 437 18.97
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 204 238 442 19.18
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 218 229 447 19.40
3 รวม ม.ต้น 30 640 686 1,326 57.55
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 166 205 371 16.10
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 128 199 327 14.19
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 114 166 280 12.15
6 รวม ม.ปลาย 29 408 570 978 42.45
รวมทั้งหมด 59 1,048 1,256 2,304 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0