โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อนุกูลนารี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,448
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 278 370 648 18.79
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 266 401 667 19.34
3 มัธยมศึกษาปีที 3 17 258 391 649 18.82
3 รวม ม.ต้น 51 802 1,162 1,964 56.96
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 139 359 498 14.44
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 143 335 478 13.86
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 178 330 508 14.73
6 รวม ม.ปลาย 40 460 1,024 1,484 43.04
รวมทั้งหมด 91 1,262 2,186 3,448 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0