โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ห้วยเม็กวิทยาคม ปีการศึกษา 2564

จำนวน 929
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 72 63 135 14.53
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 65 66 131 14.10
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 50 81 131 14.10
3 รวม ม.ต้น 12 187 210 397 42.73
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 72 103 175 18.84
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 60 122 182 19.59
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 67 108 175 18.84
6 รวม ม.ปลาย 15 199 333 532 57.27
รวมทั้งหมด 27 386 543 929 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0