โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คำม่วง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,318
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 103 130 233 17.68
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 113 122 235 17.83
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 116 140 256 19.42
3 รวม ม.ต้น 19 332 392 724 54.93
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 89 140 229 17.37
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 70 97 167 12.67
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 54 144 198 15.02
6 รวม ม.ปลาย 18 213 381 594 45.07
รวมทั้งหมด 37 545 773 1,318 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0