โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สมเด็จพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,695
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 529 221 308 529 19.63
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 518 226 292 518 19.22
3 มัธยมศึกษาปีที 3 488 215 273 488 18.11
3 รวม ม.ต้น 1,535 662 873 1,535 56.96
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 402 154 248 402 14.92
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 375 127 248 375 13.91
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 383 147 236 383 14.21
6 รวม ม.ปลาย 1,160 428 732 1,160 43.04
รวมทั้งหมด 2,695 1,090 1,605 2,695 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0