โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สกลราชวิทยานุกูล ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,643
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 224 346 570 15.65
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 238 337 575 15.78
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 236 337 573 15.73
3 รวม ม.ต้น 45 698 1,020 1,718 47.16
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 17 255 391 646 17.73
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 226 394 620 17.02
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 262 397 659 18.09
6 รวม ม.ปลาย 49 743 1,182 1,925 52.84
รวมทั้งหมด 94 1,441 2,202 3,643 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0