โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สกลนครพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,633
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 157 192 349 21.37
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 165 172 337 20.64
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 148 154 302 18.49
3 รวม ม.ต้น 30 470 518 988 60.50
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 83 156 239 14.64
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 96 100 196 12.00
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 74 136 210 12.86
6 รวม ม.ปลาย 26 253 392 645 39.50
รวมทั้งหมด 56 723 910 1,633 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0