โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คำเพิ่มพิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 558
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 40 59 99 17.74
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 57 53 110 19.71
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 49 72 121 21.68
3 รวม ม.ต้น 10 146 184 330 59.14
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 28 60 88 15.77
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 20 43 63 11.29
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 33 44 77 13.80
6 รวม ม.ปลาย 8 81 147 228 40.86
รวมทั้งหมด 18 227 331 558 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0