โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สว่างแดนดิน ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,577
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 278 380 658 25.53
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 18 258 370 628 24.37
3 มัธยมศึกษาปีที 3 17 266 373 639 24.80
3 รวม ม.ต้น 53 802 1,123 1,925 74.70
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 76 127 203 7.88
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 73 127 200 7.76
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 99 150 249 9.66
6 รวม ม.ปลาย 21 248 404 652 25.30
รวมทั้งหมด 74 1,050 1,527 2,577 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0