โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านม่วงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,560
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 145 176 321 20.58
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 155 154 309 19.81
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 112 153 265 16.99
3 รวม ม.ต้น 23 412 483 895 57.37
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 87 142 229 14.68
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 74 138 212 13.59
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 82 142 224 14.36
6 รวม ม.ปลาย 18 243 422 665 42.63
รวมทั้งหมด 41 655 905 1,560 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0