โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 915
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 87 86 173 18.91
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 84 90 174 19.02
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 78 102 180 19.67
3 รวม ม.ต้น 16 249 278 527 57.60
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 60 87 147 16.07
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 41 74 115 12.57
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 46 80 126 13.77
6 รวม ม.ปลาย 12 147 241 388 42.40
รวมทั้งหมด 28 396 519 915 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0