โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 528
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 48 45 93 17.61
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 55 43 98 18.56
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 76 78 154 29.17
3 รวม ม.ต้น 12 179 166 345 65.34
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 28 38 66 12.50
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 18 42 60 11.36
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 33 24 57 10.80
6 รวม ม.ปลาย 8 79 104 183 34.66
รวมทั้งหมด 20 258 270 528 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0