โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พะทายพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 559
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 56 60 116 20.75
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 56 57 113 20.21
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 55 56 111 19.86
3 รวม ม.ต้น 12 167 173 340 60.82
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 36 74 110 19.68
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 18 39 57 10.20
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 14 38 52 9.30
6 รวม ม.ปลาย 9 68 151 219 39.18
รวมทั้งหมด 21 235 324 559 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0