โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านแพงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,119
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 109 143 252 22.52
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 126 137 263 23.50
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 104 151 255 22.79
3 รวม ม.ต้น 24 339 431 770 68.81
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 51 101 152 13.58
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 33 61 94 8.40
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 28 75 103 9.20
6 รวม ม.ปลาย 14 112 237 349 31.19
รวมทั้งหมด 38 451 668 1,119 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0