โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สหราษฏร์รังสฤษดิ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,562
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 164 167 331 21.19
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 155 194 349 22.34
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 123 165 288 18.44
3 รวม ม.ต้น 23 442 526 968 61.97
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 96 148 244 15.62
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 57 124 181 11.59
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 53 116 169 10.82
6 รวม ม.ปลาย 15 206 388 594 38.03
รวมทั้งหมด 38 648 914 1,562 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0