โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,083
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 101 132 233 21.51
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 119 104 223 20.59
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 114 121 235 21.70
3 รวม ม.ต้น 21 334 357 691 63.80
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 55 69 124 11.45
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 47 86 133 12.28
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 34 101 135 12.47
6 รวม ม.ปลาย 12 136 256 392 36.20
รวมทั้งหมด 33 470 613 1,083 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0