โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ยุพราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,684
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 258 311 569 15.45
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 265 301 566 15.36
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 241 265 506 13.74
3 รวม ม.ต้น 42 764 877 1,641 44.54
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 297 372 669 18.16
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 298 373 671 18.21
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 260 443 703 19.08
6 รวม ม.ปลาย 48 855 1,188 2,043 55.46
รวมทั้งหมด 90 1,619 2,065 3,684 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0