โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วัฒโนทัยพายัพ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,869
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 207 271 478 16.66
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 178 287 465 16.21
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 178 282 460 16.03
3 รวม ม.ต้น 34 563 840 1,403 48.90
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 160 347 507 17.67
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 169 311 480 16.73
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 133 346 479 16.70
6 รวม ม.ปลาย 35 462 1,004 1,466 51.10
รวมทั้งหมด 69 1,025 1,844 2,869 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0