โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กาวิละวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,088
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 75 96 171 15.72
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 91 105 196 18.01
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 103 86 189 17.37
3 รวม ม.ต้น 18 269 287 556 51.10
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 83 129 212 19.49
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 56 111 167 15.35
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 52 101 153 14.06
6 รวม ม.ปลาย 22 191 341 532 48.90
รวมทั้งหมด 40 460 628 1,088 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0