โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สันกำแพง ปีการศึกษา 2564

จำนวน 2,435
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 271 233 504 20.70
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 232 226 458 18.81
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 223 223 446 18.32
3 รวม ม.ต้น 37 726 682 1,408 57.82
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 136 270 406 16.67
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 124 214 338 13.88
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 118 165 283 11.62
6 รวม ม.ปลาย 30 378 649 1,027 42.18
รวมทั้งหมด 67 1,104 1,331 2,435 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0