โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สันกำแพง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,460
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 272 233 505 20.53
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 239 229 468 19.02
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 223 229 452 18.37
3 รวม ม.ต้น 36 734 691 1,425 57.93
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 136 274 410 16.67
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 126 215 341 13.86
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 119 165 284 11.54
6 รวม ม.ปลาย 30 381 654 1,035 42.07
รวมทั้งหมด 66 1,115 1,345 2,460 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0