โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แม่ริมวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,573
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 201 155 356 22.63
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 164 140 304 19.33
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 139 156 295 18.75
3 รวม ม.ต้น 27 504 451 955 60.71
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 123 135 258 16.40
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 94 98 192 12.21
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 63 105 168 10.68
6 รวม ม.ปลาย 21 280 338 618 39.29
รวมทั้งหมด 48 784 789 1,573 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0