โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สะเมิงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 589
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 47 44 91 15.45
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 37 47 84 14.26
3 มัธยมศึกษาปีที 3 2 30 42 72 12.22
3 รวม ม.ต้น 8 114 133 247 41.94
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 61 72 133 22.58
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 49 54 103 17.49
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 52 54 106 18.00
6 รวม ม.ปลาย 12 162 180 342 58.06
รวมทั้งหมด 20 276 313 589 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0