โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พร้าววิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,296
100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 87 98 185 14.27
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 96 119 215 16.59
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 84 116 200 15.43
3 รวม ม.ต้น 18 267 333 600 46.30
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 54 128 182 14.04
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 74 155 229 17.67
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 62 146 208 16.05
6 รวม ม.ปลาย 18 190 429 619 47.76
7 ปวช.1 1 28 0 28 2.16
8 ปวช.2 1 27 0 27 2.08
9 ปวช.3 1 22 0 22 1.70
9 รวม ปวช. 3 77 0 77 5.94
รวมทั้งหมด 39 534 762 1,296 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0